โครงการสัมมนา

โครงการสัมมนา

๑.ชื่อโครงการ : สมุนไพรไทยกับการใช้ชีวิตพอเพียง – – ภูมิปัญญาที่พึ่งพาตนเอง

๒.หลักการและผล : ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่กำลังมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ก้าวทันต่อประเทศเทศที่พัฒนาแล้ว พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายความหมายของ ‘การพัฒนา’ ว่า หมายถึง การเติบโต ความเจริญ ความก้าวหน้า ความรุ่งเรือง แต่หากลองพิจารณาในรูปแบบของการพัฒนาประเทศไทยจะสังเกตได้ว่า ประเทศของเราพัฒนาเพื่อให้เกิดความทันสมัยทัดเทียมชาติตะวันตก โดยผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาสังคมเมือง แม้ว่าผลจากการพัฒนานั้นจะทำให้ในปัจจุบันเรื่องของสาธารณสุขและการแพทย์มีความทันสมัยและรุดหน้าไปมาก แต่ทว่าการพัฒนาดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของวิทยาการและสารเคมีซึ่งเป็นทั้งผลดีและผลเสีย 

 การพัฒนาดังกล่าวจึงเป็นการพัฒนาที่ผิดรูป ผิดแบบ โดยไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของสังคมไทย จึงกลายเป็นว่าการพัฒนานั้นคือการคัดลอกเอารูปแบบต่าง ๆ ของชาติตะวันตกมาใช้อย่างไม่รู้ กล่าวได้ว่าไม่เข้ากันและไม่สมดุลกันนั่นเอง การพัฒนาดังกล่าวมาแล้วนั้นจึงเป็นการพัฒนาที่ฉาบฉวย ครอบงำและบดบังสิ่งที่เรียกว่า ‘ภูมิปัญญา’ อันเป็นพื้นฐานความรู้ ความคิดอันเป็นสิ่งสำคัญของสังคมไทย

ภูมิปัญญาที่กล่าวถึงนี้เป็นภูมิปัญญาที่ว่าด้วยเรื่องของ ‘สมุนไพร’ – –

ในการโครงการสัมมนานี้จึงมุ่งเน้นในเรื่องของ สมุนไพรกับภูมิปัญญาที่พึ่งพาตนเองได้ กล่าวคือมุ่งเสนอให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพราะธรรมชาตินั้นได้สร้างทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่มนุษย์ ซึ่งมนุษย์ควรเข้าถึงธรรมชาติ เรียนรู้และศึกษาธรรมชาติอย่างจริงจัง หากการเรียนรู้ตอบสนองจะเห็นได้ว่าธรรมชาตินั้นมีคุณอนันต์ นอกจากนี้แล้วโครงการนี้ยังมุ่งหวังให้ชาวบ้าน – ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงประโยชน์ของสมุนไพรหันมาใช้สิ่งที่เป็นอินทรียวัตถุและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นสารเคมีให้พ้นจากยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคเคมีนิยม อันเป็นยุคที่ผสมผสาน ตัดแต่ง เปลี่ยนแปลงจนไม่เหลือสิ่งที่เป็นทุนเดิม ทั้งนี้ก็เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ผสานกันระหว่างความเป็นไทยและภูมิปัญญาที่ยั่งยืน

๓.วัตถุประสงค์

๏ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภูมิปัญญาและสมุนไพร

๏ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงธรรมชาติและภูมิปัญญา

๏ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานไว้ซึ่งภูมิปัญญาและวิถีไทย

๔.กลุ่มเป้าหมาย : นิสิตภาควิชาสารสนเทศศึกษาชั้นปีที่ ๔ และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ

๕.วิธีการดำเนินงาน :

๏ จัดการสัมมนา

๏ บรรยาย – อภิปราย

๖.ขั้นตอนและการดำเนินงาน

      ๏ บรรยายในหัวข้อภูมิปัญญาและสมุนไพรไทย

                    ๏ อภิปรายเรื่องสมุนไพร- – แพทย์ทางเลือก

      ๏ ถาม-ตอบ

๗.การติดตามและประเมินผล

     ๏ ผู้สัมมนาประเมินผลผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาช่วยตอบแบบสอบถามและติดตามผลเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     ๏ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภูมิปัญญาด้านสมุนไพรอย่างครบถ้วน

     ๏ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดทางเลือกใหม่ ๆ ในเรื่องของสาธรณสุขและการแพทย์

     ๏ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดจิตสำนึกในการเรียนรู้ ศึกษาและรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s